Category - Föreläsare

26
Apr

Keynote Debatt kring hot och våld

    Bakgrund: Diskussionen om hot och våld är splittrad. Vad är innebär begreppet egentligen? Vilket är vanligast förekommande? Den statistik vi har idag visar på att nästa 95% av alla händelser är relaterade till intoxikerade patienter med psykiatriska besvär. Platserna är oväntat många i bostad eller annan miljö där ambulanspersonalen är ensamma med patienten. …

24
Apr

Sjukvårdens larmcentral

Hans Blomberg presenterar resultat från Sjukvårdens larmcentral som nu varit i drift sedan 2015. Har det blivit någon förändring i samverkan med andra aktörer när larmcentral drivs i egen regi. Hur ser framtiden ut? Tid: 25/4 kl: 14:15-16:00 Plats: Läktaren Föreläsare: Hans Blomberg, Akademiska Sjukhuset.

24
Apr

1177 Vårdguiden

Har du någonsin i din yrkesverksamma karriär upplevt att det varit svårt att få en bra anamnes på en patient som du har framför dig i hemmet eller annan vårdplats? Hur mycket svårare skulle denna inhämtning av information vara om du dessutom inte ser patienten framför dig? Marie Söberg kommer att ge oss en verksamhetspresentation …

24
Apr

Organisationen och kamratstödet under och efter terrordådet i Stockholm

Ingen har undsluppit terrordådet i Stockholm den 7 mars. Nu ges du chansen att ta del av reflektioner och information om det arbete som kamratstödjarna på Falck Ambulans utfört i samband med denna allvarliga händelse. Hur mår berörd ambulanspersonal i efterförloppet av dådet på Drottninggatan? Tid: 26/4 kl: 15:00-15:15 Plats: Speakers corner Föreläsare: Agneta Peterson …

24
Apr

Kvalitetsgranskning av ambulansjournaler – En retrospektiv journalgranskningsstudie

Ambulanssjuksköterskan har en komplex arbetssituation, hon ska självständigt bedöma och behandla akuta tillstånd hos patienten. Arbetet försvåras av flera faktorer, tiden med patienten är i regel kort, möjligheten till rådfrågning är liten, utrymmet och tillgången till hjälpmedel är begränsade. Trots det ställs höga krav på vården i ambulansen, många gånger samma krav som på vården på en akutmottagning. Ett …

24
Apr

Prehospital Psykiatrisk Resurs – Bedömning och behandling av patienter med psykiatriska symtom prehospitalt

Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Ångestsyndrom drabbar cirka 25% av befolkningen och årligen begår cirka 1100 personer suicid. Ambulanssjuksköterska har en bred kompetens gällande somatiska åkommor men i grund- och specialistutbildningen läggs liten vikt på psykisk ohälsa. Detta kan medföra att patienter med psykisk ohälsa ej bedöms och vårdas optimalt. Sahlgrenska Universitetssjukhus genomförde 1 oktober – 31 …

24
Apr

Ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att arbeta i glesbygd och tätortsnära landsbygd

Bakgrund: Det är långa avstånd i Västerbottens inland och 11 av 14 ambulansstationer har genomsnittliga transportsträckor som överstiger 90 km per uppdrag. De avstånd som förekommer i glesbygd och tätortsnära landsbygd innebär långa framkörningstider till patienten och längre tid innan ankomst till närmsta vårdenhet eller sjukhus, än i tätort eller storstäder. Tidigare studier har visat att det var …

24
Apr

Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda i ambulans under prio 1 uppdrag

Den prehospitala miljön är unik inom hälso och sjukvården och den bjuder på många utmaningar för att se till att erbjuda en högkvalitativ och säker vård i akuta situationer. Den första vårdkontakten som fås av patienter med akuta tillstånd sker ofta prehospitalt med ambulanspersonal. Patienter känner sig lättande och tacksamma då ambulans anländer. Under utryckning är ambulanssjuksköterskearbetet ett riskfyllt …

9
Apr

Ambulansavtalet – Vad händer?

Vårdförbundet informerar om förhandlingarna på det privata avtalsområdet.

9
Apr

Hänvisning till annan vårdnivå – En prehospital patientsäkerhetsstudie

Doktorand Erik Höglund, Örebro Universitet om doktorandprojektet inom området vårdsökande som kommer i kontakt med ambulanssjukvården och hänvisas till en annan vårdnivå än just ambulanssjukvården. För att samhället ska kunna använda akutsjukvårdens resurser effektivt behövs ett patientsäkert prioriteringssystem som selekterar behovet av akutsjukvård. Tidigare forskning av sjuksköterskors förmåga att bedöma vårdbehov har visat motstridiga resultat …