Presentation av nationella traumalarms kriterier

19
Sep

Våren 2016 bildades en nationell expertgrupp inom ramen för projektet Säker Traumavård med uppdraget att arbeta fram nya kriterier för traumalarm, baserade på bästa kända evidens. Kriterierna motsvarar prehospitala kriterier för vad ett multitrauma är och vilka som bör transporteras till ett traumacentrum respektive akutsjukhus.

Då landstingen är beslutande är larmkriterierna endast rådgivande, men utgör samtidigt inklusionskriterier i det svenska traumaregistret, SWETRAU. Genom att använda dessa kriterier förenklas således registrering och forskning, samtidigt som er verksamhet då arbetar efter bästa evidens på området. Kriterierna kan fritt integreras i era befintliga larmjournaler.

De nationella traumalarmskriterierna kommer att utvärderas vetenskapligt genom en pågående multicenterstudie, och resultatet publiceras i början av 2018.Fredrik Linder kommer att presentera upplägget och vad de nya kriterierna innebär för ambulanssjukvården.

Tid: 25/4 kl 11.00-11.30.

Plats: Tält Vit

Föreläsare Fredrik Linder, Kirurg.

Moderator Ulf Norling, Ambulanssjuksköterska

 

Läs om projektet på deras hemsida