Hur påverkas det vårdande mötet i ambulanssjukvården när FRAPP används i den dagliga verksamheten?

8
Okt

Denis Jakopovic

Leg sjuksköterska, Med.Mag, Universitetsadjunkt

Införandet av FRAPP inom ambulanssjukvården kommer att innebära att det kliniska arbetet för personal inom ambulanssjukvården förändras bland annat genom att; övervakningsutrustningen blir en del av patientjournalen, genomförda mätningar/bedömningar kommer att registreras under det vårdande mötet. Implementeringen av nya rutiner och arbetssätt innebär utmaningar för de ansvariga och för de som ska förändra sitt arbetssätt även om syftet är att förbättra vården och patientsäkerheten. Implementering av nya arbetssätt inom ambulanssjukvården är relativt outforskat men det som finns beskrivet att påverkar möjligheten till implementeringen är organisationens utformning, personalens attityder till förändring och bristande motivation till förändringsarbete. Oavsett eventuella svårigheter med implementering så kommer FRAPP att bli en del av den vårdande vardagen och bedömning och omhändertagande av patienterna i ambulanssjukvården kommer att förändras.

Forskningsfråga; Ur ambulanspersonalens perspektiv, hur påverkas det vårdande mötet i ambulanssjukvården när FRAPP används i den dagliga verksamheten?

Metod: Fokusgruppsintervjuer med ambulanspersonal efter införandet av FRAPP där utgångspunkten i diskussionerna är implementeringsprocess, förändrat arbetssätt, vårdkvalitet, patientsäkerhet och teknik. Fyra fokusgruppsintervjuer med deltagare (6-8/grupp) från samtliga vårdgivare i SLL ska genomföras. Sex till åtta deltagare anses som optimalt dels för att samtliga deltagare får utrymme att diskutera frågeställningar. Dels för att moderator och sekreterare ska ha möjlighet att följa upp med klargörande frågor i diskussionen. Förfrågan om deltagande i studien kommer att genomföras via respektive vårdgivares verksamhetschef/motsvarande och medverkan i studien utgår från den enskilde medarbetarens vilja att dela med sig av sina åsikter och erfarenheter. Insamlat datamaterial kommer att transkriberas och därefter analyseras med kvalitativ innehållsanalys.

Resultatet: presenteras vid Ambulans 2017!

Tid: 25/4 kl 13:00-13:15

Plats: Läktaren

Föreläsare: Denis Jakopovic